zondag 12 oktober 2014

7 december 2012

4. Rock Solid 7 december 2012 (Beïnvloeding)

Thema: goede en slechte invloed.

Om 19:30 starten we eindelijk met de catechisatie omdat er soms verwarring is of de 'cat' om 19:00 of 19:30 begint. Het was dit keer dus 19:00. We zijn deze avond met z'n tienen als je ons mee rekent. Een even aantal.
We komen eerst terug op de vorige keer invloed hebben en op de vraag wat zou je graag anders willen op catechisatie. Is het misschien leuk als de meiden ook meedoen? We nemen het mee.
We beginnen met een spel met commando's. Er staan 6 commando's op het bord. Stap naar voren, stap achteruit, stap opzij enz. Elk commando mag je 1x gebruiken. In tweetallen met je de ander naar een bakje loodsen waar spekjes in zitten. De moeilijkheid is dat je elk commando 1 x mag gebruiken. Het tweetal met de meeste spekjes heeft gewonnen. Hoe voelt dat om de bevelen van een ander op te volgen? Als je weet dat de ander het goed met je voor heeft dat is dat niet zo moeilijk. Ook als je weet dat de ander verstand van zaken heeft dan vertrouw je jezelf die ander eerder toe.
We bekijken een filmpje op de beamer over invloed.


En daarna lezen we een stukje uit de kinderbijbel 1 kor 12 1 Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël was samengekomen om hem tot koning uit te roepen. 2 Jerobeam, de zoon van Nebat, hoorde hiervan, maar hij bleef in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo was gevlucht. 3 Daarom werden er boden gestuurd om hem te halen, en samen met de verzamelde Israëlieten wendde hij zich tot Rechabeam met het volgende verzoek: 4 ‘Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak nu minder zwaar, verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast, dan zullen wij u dienen.’ 5 ‘Geef me drie dagen bedenktijd,’ antwoordde Rechabeam, ‘en kom dan bij me terug.’ Toen het volk was weggegaan, 6 raadpleegde Rechabeam de oudsten die zijn vader Salomo terzijde hadden gestaan toen die nog leefde: ‘Wat raadt u mij aan? Wat moet ik het volk antwoorden?’ 7 ‘Als u zich nu een dienaar van het volk toont,’ zeiden ze, ‘en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen.’ 8 Maar hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jongemannen die met hem waren opgegroeid en die hem nu terzijde stonden: 9 ‘Wat raden jullie aan? Wat moeten wij het volk antwoorden op zijn verzoek om het juk te verlichten dat mijn vader het heeft opgelegd?’ 10 De jongemannen zeiden tegen hem: ‘Het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Welnu, zeg tegen hen: “Mijn pink is dikker dan het lid van mijn vader! 11 Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen!”’ 12 Toen Jerobeam en de andere Israëlieten na drie dagen bij koning Rechabeam terugkwamen, zoals hun gezegd was, 13 gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de oudsten naast zich neer 14 en antwoordde zoals de jongemannen hem hadden aangeraden: ‘Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen.’ 15 De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. De HEER had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat hij bij monde van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd.
16 Toen de Israëlieten merkten dat de koning aan hun verzoek geen gehoor gaf, zeiden ze tegen hem: ‘Wat hebben wij met David te maken? Wij hebben niets gemeen met de zoon van Isaï! We breken op, volk van Israël! Het koningshuis van David zorgt maar voor zichzelf!’ En de Israëlieten braken op. 17 Rechabeam bleef alleen koning over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden.

2 jongens spelen een toneelspel waarbij ze de ene keer een ander proberen te helpen op een egoïstische en respectloze manier en de andere keer met respect.

We kijken nog een filmpje over keuzes maken en gaan naar huis.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...